SSC>Pre verejnosť>Kontrola, sťažnosti a petície>Postup pri vybavovaní sťažností
Prejsť na navigáciu

Postup pri vybavovaní sťažností

Podávanie, prijímanie a vybavovanie sťažností v podmienkach SSC

1) VŠEOBECNE

Uvedený postup pri vybavovaní sťažností je zverejnený z dôvodu niektorých zásadných zmien

nového zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.2. 2010 (ďalej len „zákon o sťažnostiach“).

Zákon upravuje postupy pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti alebo prekontrolovania sťažnosti.

Týmto zákonom bol zrušený zákon č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v znení zákona č. 164/2008 Z.z.

 • Podľa tohto zákona o sťažnostiach postupujú orgány štátnej správy a nimi zriadené organizácie (ďalej „orgány štátnej správy“), ktorými v rezorte dopravy sú: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Telekomunikačný úrad SR, Poštový regulačný úrad SR, Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Letecký úrad SR, Štátna plavebná správa, Úrad verejného zdravotníctva, Slovenská správa ciest, krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.
 • Ďalej podľa tohto zákona postupujú aj orgány územnej samosprávy a nimi zriadené organizácie (v prípade ciest II. a III. triedy)

 • Sťažnosťou je podanie (§3) fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu štátnej správ; poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu štátnej správy.
 • Sťažnosťou podľa zákona však nie je podanie (§4), ktoré
a) má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa osoba domáha,
b) poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom (Občiansky súdny poriadok, Trestný poriadok, Katastrálny zákon, zákon o priestupkoch)
c) je sťažnosťou podľa osobitného predpisu (zák. o štátnej službe; o správe daní; o štátnej službe PZ,SIS, ŽP, o súdnych exekútoroch)     
d) alebo smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu (§46 zák. 71/1967 o správnom konaní; zákon o správe majetku č.278/1993)

Sťažnosťou nie je ani podanie:
e) orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy

2) SSC PRI APLIKÁCII ZÁKONA O SŤAŽNOSTIACH POSTUPUJE NASLEDOVNE:

SSC ako samostatná rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR, vykonáva správu ciest I. triedy a pozemkov vo vlastníctve štátu vrátane investorskej činnosti prostredníctvom dislokovaných organizačných jednotiek pod názvom Investičná výstavba a správa ciest (IVSC).


 • Všetky podania sa posudzujú podľa obsahu a v zmysle zákona
a) Ak SSC zistí, že podanie označené ako sťažnosť nie je sťažnosťou podľa § 4, vráti podanie bezodkladne tomu, kto ho podal resp. postupuje podľa ďalších odsekov §4
b) V prípade, že podanie obsahuje viacero častí, z ktorých niektoré nie sú sťažnosťou podľa §4,
- SSC vybaví iba tie časti podania, ktoré sú sťažnosťou
- časti podania, ktoré nie sú sťažnosťou, SSC nevráti a v oznámení výsledku šetrenia uvedie dôvody ich neprešetrenia.
c) V prípade, že podanie obsahuje viacero častí, z ktorých všetky sú sťažnosťami podľa tohto zákona, avšak na vybavenie niektorých nie je SSC vecne príslušným orgánom
- SSC vybaví iba tie časti sťažnosti, na ktoré je príslušná
- ostatné časti sťažnosti postúpi podľa § 9 príslušnému orgánu verejnej správy (do 10 prac. dní od doručenia) a zároveň o tom upovedomí sťažovateľa.


 • Podávanie sťažnosti (§5)
Sťažnosť možno podať:
 • písomne,
 • ústne do záznamu,
 • telefaxom 
 • elektronickou poštou.

Sťažnosť musí obsahovať:

 • meno, priezvisko,
 • adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa.
 •  V prípade podávania právnickej osoby aj určenie osoby oprávnenej konať.

Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha (ďalej len „predmet sťažnosti“) a musí byť sťažovateľom podpísaná.
Sťažnosť podaná telefaxom alebo elektronickou poštou sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do piatich pracovných dní od jej podania ( bez vyzvania) písomne potvrdí podpisom, inak sa sťažnosť odloží. Ak písomné potvrdenie obsahuje iné údaje než sťažnosť podaná telefaxom alebo elektronickou poštou, SSC túto sťažnosť odloží. Zaeviduje však tú sťažnosť, ktorá bola potvrdená podpisom.
Sťažnosť podaná elektronickou poštou so zaručeným elektronickým podpisom, sa považuje za písomnú sťažnosť.

Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť úradne osvedčené splnomocnenie zastupovania pri podávaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s jej vybavovaním.

 • Odloženie sťažnosti (§6) – nový pojem v zákone a postupy

Podľa zákona o sťažnostiach SSC sťažnosť odloží, ak:
a) neobsahuje náležitosti § 5 , tj. meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa
b) je zrejmé, že vo veci predmetu sťažnosti, koná súd, prokuratúra alebo iný orgán činný v trestnom konaní
c) zistí, že sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala a nie je priložené splnomocnenie
d) od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac než päť rokov,
e) ide o ďalšiu opakovanú sťažnosť podľa § 21 ods. 2 zákona ( tj. ak neuvádza nové skutočnosti )
f) ide o sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti podľa § 22 ods. 3 zákona ( tj. v prípade vybavenia ústred. orgánom štátnej správy)
g) bola SSC zaslaná na vedomie
h) sťažovateľ neposkytol spoluprácu, alebo ju neposkytol v lehote podľa § 16 ods.1 -2

O odložení sťažnosti a dôvodoch odloženia podľa písm. b) až f) SSC sťažovateľa písomne upovedomí do desiatich pracovných dní od odloženia sťažnosti.

 • Lehota na vybavenie sťažnosti

a) SSC je povinná sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní v zmysle platného zákona.
SSC bude naďalej sťažnosti vybavovať v intenciách lehôt starého zákona tj. do 30 dní, len v ojedinelých prípadoch použije lehotu 60 pracovných dní.
b) Ak bude sťažnosť náročná na prešetrenie, môže vedúci orgánu SSC alebo ním splnomocnený zástupca túto lehotu predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní. Predĺženie lehoty SSC oznámi sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu.
c) Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni jej doručenia SSC.
d) SSC je oprávnená v nevyhnutnom rozsahu pri vybavovaní sťažnosti vyzvať sťažovateľa na spoluprácu (§ 6 ods.2). V prípade neposkytnutia spolupráce alebo neposkytnutia v stanovenej lehote (10 prac. dní) alebo nepožiadania o predĺženie tejto lehoty, sťažnosť sa odloží podľa § 6 ods.1 písm.h).

 • Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť (nie sú uvádzané nové skutočnosti)
 • Sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti a sťažnosť proti odloženiu sťažnosti

Nový zákon o sťažnostiach upravuje postupy pri vybavovaní sťažností vzhľadom na opakované podanie, nesúhlas sťažovateľa s vybavením (sťažnosť proti vybaveniu) alebo sťažnosť proti odloženiu.
Postupy pri vybavovaní sú určené § 21 a § 22 zákona.
Pri opakovanej sťažnosti sa preverí správnosť vybavenia, v prípade, že bola vybavená správne, nasledujúca opakovaná sťažnosť sa odloží.
Ak sa jedná o nesúhlas s vybavením alebo odložením, eviduje sa ako nová sťažnosť proti postupu, a nie je už opakovanou sťažnosťou.

 

 

Publikované: 04.06.2010 / Aktualizované : 17.05.2016


 

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.11.2017

Nové technológie v oblasti osádzania cestných prvkov na existujúce komunikácie na báze lepidiel

Revízia vybraných európskych noriem na kamenivo a jej dopad na národné technické predpisy

 

Cestársky deň

Cestársky deň

13.10.2017
12. októbra 2017 zorganizovala Slovenská správa ciest v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou odborné fórum na tému:
1) „PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI S POUŽITÍM GABIONOVÝCH A VYSTUŽENÝCH HORNINOVÝCH
KONŠTRUKCIÍ NA DOPRAVNÝCH STAVBÁCH“

2) „ZVYŠOVANIE ŽIVOTNOSTI VOZOVIEK POUŽITÍM OCEĽOVÝCH VÝSTUŽNÝCH SIETÍ“
Dopravná nehodovosť 2015 a 2016

Dopravná nehodovosť 2015 a 2016

09.10.2017
Nová publikácia SSC „Dopravná nehodovosť 2015 a 2016 na transeurópskych cestách, rýchlostných cestách, cestách v plánovaných koridoroch diaľnic a rýchlostných ciest a na cestách samosprávnych krajov Slovenskej republiky

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora