SSC>Kariéra
Prejsť na navigáciu

Pracovné príležitosti

ODBORNÝ ZAMESTNANEC CESTNEJ DATABANKY
Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú

Pracovná náplň:

Budovanie a prevádzka celoštátneho informačného systému cestného hospodárstva v oblasti cestnej databanky ako súčasti geografického informačného systému a zabezpečovanie odborných činností pri centrálnom spracúvaní údajov pre celoštátny informačný systém cestného hospodárstva.

 • v rozsahu cestných komunikácií vykonáva prostredníctvom IS MCS spracovanie údajov RS získaných zberom údajov kapacitami odboru CDB a vykonáva ich správu; výsledkom sú aktuálne údaje RS CK uložené v centrálnej databáze CTEPK,
 • v rozsahu miestnych komunikácií vykonáva prostredníctvom IS MCS tvorbu/editáciu údajov RS získaných prostredníctvom podkladov tretích strán a vykonáva ich správu aj na základe súčinnosti správcov MK; výsledkom sú aktuálne údaje RS MK uložené v centrálnej databáze CTEPK,
 • oddeleniu technickej evidencie ciest poskytuje súčinnosť pre výkon zberu údajov RS CK a prevádzku a rozvoj meracích technológií,
 • správcom MK poskytuje metodické usmerňovanie vo veci poskytovania súčinnosti pre údaje RS CTEPK,
 • v spolupráci s vlastníkmi a správcami cestných komunikácií zabezpečuje potrebné podklady a podmienky na výkon spracovania údajov v kompetencii oddelenia,
 • v rámci CTEPK od vlastníkov a správcov cestných komunikácií zabezpečuje údaje nemerateľné v teréne; pre túto oblasť metodicky usmerňuje vlastníkov a správcov cestných komunikácií,
 • vykonáva implementáciu údajov lokalizačných kódov tabuliek TMC do údajov referenčnej siete,
 • vykonáva činnosti súvisiace s tvorbou údajov pre jednotnú referenčnú sieť pozemných komunikácií,
 • v súčinnosti s odborom dopravného plánovania, oddelením technickej evidencie ciest a oddelením tvorby výstupov a externých služieb databanky vypracováva pre ústredný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií stanoviská k návrhom na usporiadanie cestnej siete,
 • usmerňuje vlastníkov a správcov cestných komunikácií v oblasti usporadúvania cestných komunikácií a vypracováva návrhy na usporiadanie cestnej siete za účelom dosiahnutia účelného usporiadania cestnej siete v súlade s koncepciou rozvoja cestnej siete SR,
 • zodpovedá za kvalitu a správnosť údajov CTEPK v kompetencii oddelenia uložených v centrálnej databáze CTEPK,
 • zabezpečuje prevádzku a rozvoj softvérových aplikácií IS MCS určených na podporu činnosti oddelenia,
 • vypracováva prevádzkové predpisy pre výkon činností oddelenia,
 • v spolupráci s oddelením technickej normalizácie a výmeny informácií zabezpečuje vypracovávanie technických podmienok pre oblasť činnosti oddelenia,
 • vykonáva prezentáciu výsledkov činnosti oddelenia,
 • v spolupráci s oddelením tvorby výstupov a externých služieb databanky zabezpečuje využitie údajov v kompetencii oddelenia pre potreby interných a externých používateľov.
 • plnenie ďalších úloh podľa pokynov priameho nadriadeného, ktoré zodpovedajú kvalifikácií a pracovnému zaradeniu zamestnanca

Kvalifikačné predpoklady:

VŠ vzdelanie II. stupňa technického smeru, stavebná fakulta, zameranie na inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Prax:

absolvent VŠ s príslušným odborným vzdelaním

Osobnostné predpoklady:

 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office, znalosť ArcGIS výhodou,
 • iniciatívny, samostatný a tvorivý prístup k práci;
 • dôslednosť a vysoké pracovné nasadenie;
 • komunikatívnosť;
 • občianska a morálna bezúhonnosť;
 • znalosť anglického alebo maďarského jazyka vítaná;
 • vodičské oprávnenie skupiny „B“ vítané.

Výhody:
 • možnosť profesionálneho a odborného rastu;
 • pružný pracovný čas;
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce;
 • stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN;
 • každý štvrťrok 1 deň voľna na regeneráciu pracovnej sily.

Platové podmienky:

v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Nástupný funkčný plat pre absolventa je cca 820 €

Miesto výkonu práce:

Bratislava

Termín nástupu:

ihneď

Kontakt:
Ing. Alica Szebényiová, CSc.
mobil: 0903 284 340
e-mail: alica.szebenyiova@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

Bratislava 30.11.2018

 


 

ODBORNÝ ZAMESTNANEC CESTNÉHO LABORATÓRIA
Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú

Pracovná náplň:

 • samostatná odborná technická práca pri skúšaní a posudzovaní zhody výrobkov na stavbách pozemných komunikácií,
 • vykonávanie kontroly dodržiavania technickej a technologickej disciplíny podľa platných STN a súvisiacich predpisov
 • vykonávanie kontroly stavebných činností za spolupráce s technickými dozormi stavieb
 • vedenie evidencie vykonávaných skúšok a archivácia výsledkov skúšok
 • vykonávanie kontrolných meraní a laboratórnych skúšok na stavbách a v laboratóriu
 • účasť na preberacích konaniach, kontrola elaborátov kvality predložených zhotoviteľom a vyjadrovanie sa k dosiahnutej kvalite preberaného objektu
 • vykonávanie metrologickej činnosti prístrojového vybavenia v zmysle zásad smernice Metrologického poriadku a Príručky kvality OL.

Kvalifikačné predpoklady:

ÚS alebo VŠ vzdelanie, technického zamerania

Jazykové znalosti:
Nie sú požadované
Prax:

pracovné miesto je vhodné pre absolventa.

Osobnostné predpoklady:

 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office (Excel, Word, Outlook, internet)
 • samostatnosť, dôslednosť, precíznosť,
 • zmysel pre povinnosti a zodpovednosť,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,

Iné zručnosti:

vodičský preukaz skupiny “ B “ nutný.

Výhody:
 • pružná pracovná doba,
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN,
 • voľno na regeneráciu pracovnej sily.

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, nástupný funkčný plat pre absolventa od 820 €,pre uchádzača s praxou od 950 € v závislosti od dĺžky odbornej praxe.

Miesto výkonu práce:

Bratislava

Termín nástupu:

ihneď

Kontakt:
Darina Šimková
e-mail: darina.simkova@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

 


 

VEDÚCI ODDELENIA TECHNICKEJ NORMALIZÁCIE A VÝMENY INFORMÁCIÍ
Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer na voľné pracovné miesto

Pracovná náplň:

 • koordinovanie a metodické usmerňovanie činností v technickej normalizácií v celom vymedzenom rozsahu;
 • koncepčná odborná činnosť s celoštátnou pôsobnosťou v oblasti normalizácie a rozvoja, vedy, techniky (RVT) pre cestnú infraštruktúru;
 • spracúvanie podkladov pre činnosť v oblasti RVT, tvorby technických predpisov rezortu (TPR), metodických usmernení a technickej normalizácie na celoštátnej úrovni;
 • vykonávať samostatné špecializované práce v oblasti technickej normalizácie a RVT, koncepčné, systémové a metodické činnosti, pripomienkovať a hodnotiť spracúvané úlohy a organizovať spoluprácu s organizačnými zložkami SSC na nových STN spracúvaných inými subjektmi;
 • zabezpečenie a zodpovednosť za propagáciu a prezentáciu SSC a organizovanie aktivít SSC vo vzťahu k odbornej verejnosti;
 • zodpovednosť za koordináciu činností a riadenie prác súvisiacich s poskytovaním služieb technickej knižnice;
 • zodpovednosť za aktualizáciu informácií, podkladov a databáz súvisiacich s TPR pre SSC a pre technickú verejnosť na webovom sídle SSC (doména: www.ssc.sk);
 • zabezpečenie a zodpovednosť za vybavovanie agendy súvisiacej so sprístupnením informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), v znení neskorších predpisov.

Kvalifikačné predpoklady:

VŠ vzdelanie II. stupňa technického smeru, stavebná fakulta

Prax:

2 roky

Osobnostné predpoklady:

 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office - Excel, Word, Powerpoint, internet
 • iniciatívny, samostatný a tvorivý prístup k práci
 • dôslednosť a vysoké pracovné nasadenie;
 • komunikatívnosť
 • občianska a morálna bezúhonnosť
 • znalosť anglického jazyka vítaná

Výhody:
 • možnosť profesionálneho a odborného rastu
 • pružná pracovná doba
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce
 • stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN
 • každý štvrťrok 1 deň voľna na regeneráciu pracovnej sily

Platové podmienky:

Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Nástupný funkčný plat pre absolventa je cca 820 €. V prípade vhodného uchádzača s odbornou praxou by sa jednalo zároveň o pracovné miesto vedúceho oddelenia s riadením agendy v oblasti výmeny informácií a nástupný funkčný plat cca 1000 € - 1200 € v závislosti od dĺžky odbornej praxe.

Miesto výkonu práce:

Bratislava

Termín nástupu:

1.1.2019

Kontakt:
Ing. Daniela Čanigová
mobil: +421 911 998 299
email: daniela.canigova@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

Bratislava, 19.11.2018 

HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC CESTNÝCH MOSTOV
Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú

Pracovná náplň:

 • metodické usmerňovanie činností pre systém hospodárenia s mostnými objektmi s väzbami na jednotlivé organizačné zložky a organizácie činné v oblasti cestného hospodárstva;
 • koordinačná a hodnotiaca činnosť v oblasti opráv cestných mostov a diagnostikovanie vozoviek a mostov na celoštátnej úrovni;
 • výkon činností pre komplexné budovanie, prevádzku a rozvoj systému hospodárenia s mostnými objektmi;
 • koordinácia a metodické usmerňovanie výkonov bežných, hlavných a mimoriadnych prehliadok mostov;
 • koncepčné spracúvanie návrhov a posudkov pre oblasť diagnostiky, údržby a opráv mostných objektov;
 • správa, využívanie, zabezpečenie funkčnosti a rozvoj programového vybavenia a IS pre hospodárenie s mostnými objektami;
 • spolupráca s oddelením GIS – CDB pre prevádzku a rozvoj aplikačného systému určovania trás pre prepravu nadmerných bremien po cestnej sieti SR;
 • spolupráca pri zabezpečení a organizovaní školení a odborných akcií zameraných na zvyšovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov v oblasti mostnej problematiky.
 • aktívne spolupracovať pri spracúvaní, pripomienkovaní a revidovaní technických predpisov z oblasti mostnej problematiky (používaných pri projektovaní, výstavbe a správe komunikácií) prierezovo, bez ohľadu na investičnú a správcovskú pôsobnosť, celoštátne, v zmysle cestného zákona v oblasti cestných komunikácií ( diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I., II. a III. triedy).

Kvalifikačné predpoklady:

VŠ vzdelanie II. stupňa technického smeru, odbor: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby IKDS, so zameraním na betónové alebo kovové mosty.

Prax:

absolvent VŠ s príslušným odborným vzdelaním a ovládaním potrebnej základnej terminológie.

Osobnostné predpoklady:

 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office, CAD aplikácií, databázových programov, práca v systéme ArcGIS výhodou,
 • iniciatívny, samostatný a tvorivý prístup k práci;
 • dôslednosť a vysoké pracovné nasadenie;
 • komunikatívnosť;
 • občianska a morálna bezúhonnosť;
 • znalosť anglického alebo maďarského jazyka vítaná;
 •     vodičské oprávnenie skupiny „B“ vítané.

Výhody:
 • možnosť profesionálneho a odborného rastu;
 • pružná pracovná doba;
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce;
 • stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN;
 • každý štvrťrok 1 deň voľna na regeneráciu pracovnej sily.

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Nástupný plat pre absolventa je cca 820 €, pre uchádzača s praxou cca 950 € v závislosti od dĺžky odbornej praxe

Miesto výkonu práce:

Bratislava

Termín nástupu:

ihneď

Kontakt:

Ing. Jaroslav Zaťko
mobil: 0911 956824
e-mail: jaroslav.zatko@ssc.sk


Ing. Daniela Čanigová
mobil:0911 998299
e-mail: daniela.canigova@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

Bratislava, 13.11.2018

 


 

HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC CESTNEJ DATABANKY
Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú

Pracovná náplň:

 • hospodárenie s vozovkami: vyhodnocovanie údajov z diagnostiky vozoviek, príprava podkladov pre rehabilitáciu (opravy) vozoviek;
 • technicko-ekonomické vyhodnotenie úsekov ciest navrhovaných na rehabilitáciu, model HDM-4;
 • spracúvanie podkladov a údajov potrebných pre prevádzku systému hospodárenia s vozovkami;
 • koordinácia spolupráce so správcami ciest a diaľnic pri prevádzkovaní systému hospodárenia s vozovkami;
 • pripomienkovanie a spolupráca pri tvorbe technických predpisov rezortu pre oblasť hospodárenia s vozovkami.

Kvalifikačné predpoklady:

VŠ vzdelanie II. stupňa technického smeru, odbor cestné staviteľstvo; prednosť majú uchádzači so stavebným vzdelaním a zameraním na cestné a dopravné staviteľstvo.

Prax:

absolvent VŠ s príslušným odborným vzdelaním a ovládaním potrebnej základnej terminológie.

Osobnostné predpoklady:

 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office, databázových programov, práca v systéme ArcGIS výhodou,
 • iniciatívny, samostatný a tvorivý prístup k práci;
 • dôslednosť a vysoké pracovné nasadenie;
 • komunikatívnosť;
 • občianska a morálna bezúhonnosť;
 • znalosť anglického jazyka vítaná;
 • vodičské oprávnenie skupiny „B“ vítané.
Výhody:
 • možnosť profesionálneho a odborného rastu;
 • pružná pracovná doba;
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce;
 • stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN;
 • každý štvrťrok 1 deň voľna na regeneráciu pracovnej sily.

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
nástupný funkčný plat pre absolventa cca 820 €, pre uchádzača s praxou cca 950 € v závislosti od dĺžky odbornej praxe

Miesto výkonu práce:

Bratislava
Termín nástupu: ihneď
Kontakt:

Ing. Zsolt Benkó,
tel. 02/502 55 219
email: zsolt.benko@ssc.sk

 

Ing. Daniela Čanigová
tel. 02/502 55 523
email: daniela.canigova@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

13.11.2018

 HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC DOPRAVNO-ÚZEMNÉHO ROZVOJA
Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer na voľné pracovné miesto

Pracovná náplň:

 • spracúvanie odborných stanovísk z hľadiska ochrany záujmov SSC a koncepcie rozvoja cestnej siete,
 • spracúvanie návrhov, zámerov rozvoja cestnej siete,
 • posudzovanie územno-plánovacej a projektovej dokumentácie

Kvalifikačné predpoklady:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa, zameranie na dopravné stavby, alebo dopravné inžinierstvo,
 • výhodou je prax v projekcii dopravných stavieb,
 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office, internet,
 • samostatnosť,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
Prax:

prax nie je podmienkou

Osobnostné predpoklady:

 • manuálna zručnosť,
 • samostatnosť, dôslednosť, precíznosť,
 • zmysel pre povinnosti a zodpovednosť,
 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office - Excel, Word, internet
 • vodičský preukaz skupiny “ B “ vítaný,
 • občianska a morálna bezúhonnosť
Výhody:
 • pružná pracovná doba,
 • možnosť profesionálneho rastu

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
nástupný funkčný plat pre absolventa cca 820 €, pre uchádzača s praxou cca 950 € v závislosti od dĺžky odbornej praxe

Miesto výkonu práce:

Bratislava.

Termín nástupu:

ihneď

Kontakt:
Ing. Vladimír Kollár
vladimir.kollar@ssc.sk, tel. 02/50 255 506

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

Bratislava, 13.11.2018

 


 

HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC SPRÁVY A PREVÁDZKY CIEST I. TRIEDY
Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer na dobu určitú, zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

Pracovná náplň:

spravovanie majetku pozemných komunikácií vo zverenom obvode, vykonávanie bežných a hlavných prehliadok ciest I. triedy

Kvalifikačné predpoklady:

VŠ vzdelanie II. stupňa, vzdelanie stavebného alebo technického smeru

Prax:

prax v odbore vítaná

Osobnostné predpoklady:

 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office, Excel, Word, internet
 • samostatnosť, zodpovednosť, dôslednosť, precíznosť,
 • zmysel pre povinnosti a zodpovednosť,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • vodičský preukaz skupiny “ B “ nutný

Výhody:
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce
 • stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN
 • voľno na regeneráciu pracovných síl
 • pružná pracovná doba

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
 cca 750 € - 900 € v závislosti od dĺžky odbornej praxe

Miesto výkonu práce:

Liptovský Mikuláš

Termín nástupu:

ihneď

Kontakt:
 • Ing. Marián Pikuliak
 • e mail : marian.pikuliak@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

Žilina 13.11.2018

 


 

HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC PRÍPRAVY STAVIEB
Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú

Pracovná náplň:

 • Komplexne zabezpečuje celého procesu investičnej prípravy ciest I. triedy v súčinnosti s úsekom pre riadenie investícií a správu
 • Zabezpečuje prípravu, návrhu plánov novostavieb, modernizácií a rekonštrukcií ciest I. triedy,
 • Zabezpečuje všetky podklady potrebné na vydanie územných rozhodnutí potrebných na ich vydanie, o umiestnení stavby ciest a stavebných povolení vrátane majetkoprávnych podkladov pre stavby ciest
 • Podľa metodických pokynov riaditeľa pre riadenie investícií a správu zabezpečuje celý proces investičnej prípravy stavieb ciest I. triedy,
 • Pripravuje podklady a spracúva krátkodobé a dlhodobé plány výstavby cestných a mostných stavieb
 • Spracovanie dokumentov súvisiacich s realizáciou zákazky, uzatvorením a plnením zmluvy

Kvalifikačné predpoklady:

VŠ vzdelanie II. stupňa, vzdelanie technického smeru, stavebná fakulta

Prax:

minimálne 5 rokov v danej oblasti pracovné miesto nie je vhodné pre absolventa.

Osobnostné predpoklady:

 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office (Excel, Word, Outlook), internet
 • samostatnosť, dôslednosť, precíznosť,
 • zmysel pre povinnosti a zodpovednosť,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 •  vodičský preukaz skupiny “ B “ vítaný.

Výhody:
 • pružná pracovná doba,
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN,
 • voľno na regeneráciu pracovnej sily.

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, cca 1000 – 1200 € v závislosti od dĺžky odbornej praxe.

Miesto výkonu práce:

Bratislava

Termín nástupu:

ihneď

Kontakt:
Ing. Dana Neckárová,
email: dana.neckarova@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

Bratislava, 13.11.2018

 


 

HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC MAJETKOVEJ SPRÁVY CIEST 
Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer na dobu určitú, zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

Pracovná náplň:

vykonávanie odborných prác v oblasti majetkovej správy pozemných komunikácií, účasť na konaniach dotýkajúcich sa majetkovej správy pozemných komunikácií, posudzovanie a pripomienkovanie projektovej dokumentácie, ktoré sa dotýkajú pozemných komunikácií

Kvalifikačné predpoklady:

VŠ vzdelanie II. stupňa,

vzdelanie stavebného alebo technického smeru

Prax: 

prax v odbore vítaná

Osobnostné predpoklady:

 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office, Excel, Word, internet
 • samostatnosť, zodpovednosť, dôslednosť, precíznosť,
 • zmysel pre povinnosti a zodpovednosť,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • vodičský preukaz skupiny “ B “ 

Výhody: 
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce
 • pružná pracovná doba
 • stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN
 • voľno na regeneráciu pracovných síl

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, 
funkčný plat od 750 € do 900 € v závislosti od dĺžky odbornej praxe

Miesto výkonu práce:

Žilina

Termín nástupu:

november – december 2018

Kontakt: 
 • Ing. Marián Pikuliak
 • e mail : marian.pikuliak@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

 

Žilina 09.10.2018

 

 Aktualizované: 3.12.2018

Publikované: 27.11.2008

Aktuálne

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018
Rozborová úloha

Rozborová úloha

22.10.2018
Identifikácia porúch vozoviek z výstupov zariadenia LineScan

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora