SSC>Odborné akcie>Cestársky deň>8. Cestársky deň
Prejsť na navigáciu

8. Cestársky deň

Termín: 29. jún 2011

Téma: Geosyntetika na R1

Program:
IGS Slovensko, ING. RADOVAN BASLÍK, CSC.
Predstavenie Slovenskej Geosyntetickej spoločnosti a IGS Slovensko


MACCAFERRI CENTRAL EUROPE,S.R.O.,
RNDR. BRANISLAV PRELOVSKÝ, ING. JOZEF SŇAHNIČAN,

Aplikácia geosyntetických materiálov pre oporné konštrukcie a zárezy
na 4. úseku stavby R1 Banská Bystrica – Severný obchvat


CHÉMIA-SERVIS,A.S., MGR. JÁN HASENOVIČ
Použitie geosyntetických materiálov pre rôzne aplikačnéné oblasti pri výstavbe R1


TECTUM-GEOSYNTHETIC,S.R.O., ING. RADOVAN BASLÍK, CSC.
Oporný systém GEOMUR-TW1 na rýchlostnej ceste R1

Odborný garant:
ING. RADOVAN BASLÍK, CSC, IGS Slovensko

Počet účastníkov: 54
Odborné fórum začalo stručným predstavením SLOVENSKEJ GEOTECHNICKEJ SPOLOČNOSTI A IGS SLOVENSKO. Ing. Baslík informoval o základných cieľoch IGS a IGS Slovensko. Predstavil členov spoločnosti a ich odbornú činnosti.
Nasledovali odborné prednášky k aplikácii a použitiu geosyntetických materiálov na stavbe R1.


Zástupcovia spoločnosti Maccaferri vecne oboznámili účastníkov s konkrétnymi riešeniami a ich úlohami, ktoré realizujú na 4. úseku stavby R1. Aj názorné fotografie ktoré zverejnili zachytávali hlavne použité systémy Maccaferri. Ich výhodou je ponuka komplexného riešenia či už pre investora, projektanta, dodávateľa. Na R1 dodali realizačnú projektovú dokumentáciu pre vybrané objekty oporných múrov, zárubných konštrukcii, návrh sanačných opatrení aj monitoringu. Na fóre popísali aj riešenie pre R1 v kontakte so železničnou traťou, vysporiadanie sa so zosuvným územím a s mäkkými náplavovými ílmi aluviálnej nivy Hrona. Vybrané objekty a zaujímavé riešenia na nich aj podrobnejšie popísali, ako napr. oporný múr v okružnej križovatke, mikropilótový základ, zárez nad tunelom, vystuženie telesa násypu, vystuženú zemnú konštrukciu so zeleným lícom, a i.. Krátko informovali o možnostiach drenážnych geokompozitov.


Chémia-servis predstavila realizované konštrukcie v križovatkách na R1 kde bolo potrebné:

 • zvýšenie únosnosti podložia – separácia konštrukčných vrstiev + vystuženie podložia
 • vybudovanie drenážnych rigolov – izolačná fólia + ochranná geotextília
 • ochrana izolácie spodnej dosky a mostnej opory
 • separácia zásypového materiálu od gabiónovej konštrukcie, fixácia vôd a zabraňovanie vyplavovania jemnozrnnej frakcie.

Chemia-servis od začiatku ponúka riešenia pre ekologické stavby, ktoré sa osvedčili a sú vyhľadávané.


Originálny certifikovaný oporný systém Geomur-TW1, ktorý sa skladá z tuhého lícového opevnenia a bloku vystuženej zeminy na R1 predstavila nakoniec spoločnosť Tectum-Geosynthetic. Na R1 je použitý tento systém na vystuženom opornom múre, mostnej opore a krídle. Na stavbe R1 je realizovaných 16 samostatných Geomurov-TW1. Odborný garant informoval aj o konštrukciách rámp a ich špeciálnom posúdení.
Ukážky zo stavieb R1 boli doplnené aj o rozmernú konštrukciu na ceste II. triedy_ Oravská Lesná.


Otázky geotechnického fóra boli zamerané na:

 • náletové rastlinstvo na konštrukciách
 • možnosti zvyšovania životnosti vozoviek spevňovaním podkladových konštrukčných vrstiev
 • monitoring po realizácii
 • použitie fólie pri riešení odvodnenia pod násypom
 • tvary prierezov konštrukčných prvkov
 • použitie kameniva do trojuholníkového prierezu geomreže, zaklínenie frakcie
 • použitie jednoosovej geomreže
 • dodávatelia komponentov/tvárnic, ceny
 • životnosť realizovaných konštrukcií/geotechnických systémov, spôsob opráv
 • kotevný systém geomreží
 • spôsob priebežného odvodnenia za múrom
 • riešenia pri vodných tokoch803
img 4809
img 4810
img 4813
82
84
img 4811
95
97
98
img 4804
804
812
813
814
815
817
819
829
834
836
img 4816
img 4817
img 4819
img 4820
img 4821
img 4822
img 4824
img 4826
img 4832
img 4833
img 4834
img 4835
img 4836
img 4837
img 4838
img 4839
img 4840
img 4842
img 4843
img 4845
img 4846
img 4847
img 4848
img 4849
img 4850
img 4851
img 4853
img 4855
img 4856
img 4857
img 4858
img 4860
img 4861
img 4862
img 4865
img 4867
img 4870

Aktuálne

Verejný odpočet

Verejný odpočet

18.04.2017
Dňa 4. mája 2017 od 08.00 hod. do 13:00 hod. sa na Slovenskej správe ciest bude konať verejný odpočet činnosti a hospodárenia SSC za rok 2016 v Informačnom centre SSC, Miletičova 19, Bratislava.


Schválené TP 106

Schválené TP 106

31.03.2017
MDVRR SR schválilo TP 106
TP 106 Stanovenie tried a minimálnych hodnôt retroreflexných materiálov s mikroprizmatickou technológiou
Účinnosť od: 01.04.2017

BECEP 2017

BECEP 2017

24.03.2017
V dňoch 18. – 20. september 2017 sa v hoteli Atrium, Vysoké Tatry uskutoční konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách.

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora