SSC>Legislatíva
Prejsť na navigáciu

Legislatíva

Najdôležitejšie všeobecné záväzné právne predpisy relevantné pre činnosť SSC:

Zákon č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 135/1961 Zb.

o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb.

ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Zákon č. 8/2009 Z.z.

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 430/2015 Z. z.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke

Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z.

ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach

Zákon č. 260/2007 Z. z.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach

Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č.83/2008 Z. z.

ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 z. z.

Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 488/2013 Z.z.

o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 19/2016 Z. z.

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov

Zákon č. 474/2013 Z. z.

o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 123/2015 Z.z.

Zákon č. 249/2011 Z.z.

o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 133/2013 Z.z.

o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 162/2013 Z. z.

ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 177/2016 Z. z.

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011


ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS

Súvisiace linky:

Slovenská republika

Zákony a predpisy: https://www.slov-lex.sk
Uznesenia vlády: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx

Aktuálne

Schválené TP 105, TKP 41, TKP 26, VL 5

Schválené TP 105, TKP 41, TKP 26, VL 5

19.12.2016
MDVRR SR schválilo TP 105, TKP 41, TKP 26, VL 5
TP 105 Použitie smerových stĺpikov a odrážačov
TKP 41 Nízkoteplotné asfaltové zmesi

TKP 26 Tunely
VL 5 Tunely

Účinnosť od: 01.01.2017
Schválené TP 068, TKP 40

Schválené TP 068, TKP 40

12.12.2016
MDVRR SR schválilo TP 068, TKP 40 
TP 068 Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov

TKP 40 Kamerový dohľad, videodetekcia vrátane ADR – Tunely
Účinnosť od: 15.12.2016
Cestársky deň

Cestársky deň

09.11.2016
8. novembra 2016 zorganizovala Slovenská správa ciest v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou odborné fórum na tému: GABIONOVÁ STAVEBNICA BLOCK-SK® - 20 ROKOV V INŽINIERSKOM STAVITEĽSTVE

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora