SSC>Činnosti>Údržba a opravy>Oddelenie správy a údržby
Prejsť na navigáciu

Oddelenie správy a údržby

Správa:

Vykonáva správu majetku štátu zvereného Slovenskej správe ciest na úsekoch ciest I. triedy a spracúva podklady na rozhodovaciu činnosť orgánov štátnej správy v rámci svojich kompetencií.

Jednotlivé činnosti oddelenia

 • koordinačná a analytická činnosť v oblasti tvorby krátkodobých a dlhodobých plánov prevádzky a údržby pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov na celoštátnej úrovni
 • spracováva podklady na rozhodovaciu činnosť orgánov štátnej správy na úsekoch ciest zverených do správy
 • zodpovedá za výkon správy majetku štátu zvereného Slovenskej správe ciest
 • spolupráca pre procese metodického riadenia procesu preberania majetku a zverovania do vymedzenej správy a údržby IVSC
 • metodické riadenie činnosti IVSC v oblasti majetkovej správy
 • pripomienkovanie návrhov zmlúv o nájme, výpožičke, prevode správy majetku štátu, stanovení správy nehnuteľností na cestách I. triedy a súvisiacich objektov
 • zodpovedá za vyhodnocovanie technicko-ekonomických analýz hospodárenia
 • uplatňovanie práva SSC na náhradu škôd spôsobených na cestách I. triedy inými subjektmi zodpovednými za vznik škody na štátom zverenom majetku
 • zabezpečovanie správy majetku štátu na úseku ciest I. triedy
 • spracúva a predkladá podklady na vyradenie neupotrebiteľného nehnuteľného majetku vo svojej správe
 • vyhodnocuje technicko-ekonomické analýzy hospodárenia, technickej vybavenosti, jej reprodukcie a výkonového využívania pracovných kapacít a organizácie cestnej správy

 

Údržba:

Riadi, organizuje, koordinuje a zabezpečuje, prevádzku, údržbu a opravy ciest, kontrolnú činnosť, plánuje, sleduje a vyhodnocuje efektívnosť finančných prostriedkov vynakladaných na údržbu ciest a mostov a na opravy ciest a mostov.

Jednotlivé činnosti oddelenia

 • navrhovanie metodiky pre výkon a financovanie prevádzky, údržby a opráv ciest
 • zabezpečovanie kontroly environmentálnej ochrany okolia komunikácií z hľadiska štandardov a noriem cestnej údržby a prevádzky
 • vykonávanie kontroly dopravno-bezpečnostého vybavenia ciest a stavebného stavu komunikácií
 • spolupráca pri tvorbe operačných plánov zimnej a letnej údržby
 • vypracovávanie jednotných štandard pre údržbu a vykonávanie kontroly technologických postupov výkonu údržby ciest
 • spolupráca na úlohách koncepcie rozvoja Informačného a riadiaceho systému (IRS) pre všetky organizačné zložky
 • navrhovanie spracovania a zmien technologických postupov a štandardov cestnej údržby
 • spolupráca pri návrhu metodiky pre výkon a financovanie prevádzky, údržby a opráv ciest I. triedy
 • spolupráca pri kontrole stavebného stavu komunikácií
 • zodpovedá za vyhodnocovanie efektívnosti finančných prostriedkov vynakladaných na prevádzku, údržby a opravy na úseku ciest I. tried
 • spolupráca pri návrhoch rozpisu plánu a rozpočtu na IVSC
 • participácia na výsledkoch systému hospodárenia s vozovkami v úzkej spolupráci s príslušným oddelením pre technický rozvoj
 • evidencia prebiehajúcich opráv na úseku ciest I. triedy v pôsobnosti jednotlivých IVSC
 • sledovanie opráv počas záručnej doby a predkladanie podnetov na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady
 • pripomienkovanie zaraďovania jednotlivých opráv do plánu IVSC

Zimná údržba

Zimnou údržbou sa zabezpečuje zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti pozemných komunikácii, spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami.

Zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti pozemných komunikácii spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami sa vykonáva:

 • zmierňovaním šmykľavosti, vozoviek pri poľadovici/utlačenej snehovej vrstve posypom
 • odstraňovaním poľadovice, snehovej vrstvy alebo utlačenej snehovej vrstvy odpluhovaním alebo rozmrazovaním.

Ďalšie informácie:

 

 

Aktualizované: 17.5.2016

Publikované: 27.11.2008

Aktuálne

Schválené TP 086

Schválené TP 086

05.02.2018
MDV SR schválilo TP 086
TP 086 Označovanie kultúrnych cieľov a atraktivít cestovného ruchu na pozemných komunikáciách
Účinnosť od: 05.02.2018
Rozborová úloha

Rozborová úloha

18.01.2018
Využitie BIM (ang. Building Information Modeling) v cestnom hospodárstve na Slovensku
Schválené TP 057, TP 107, VL4, VL10

Schválené TP 057, TP 107, VL4, VL10

02.01.2018
MDV SR schválilo TP 057, TP 107, VL4, VL10
TP 057 Metodika pre používanie HDM-4 v podmienkach SR
TP 107 Diagnostika stavu zemného telesa a odvodnenie vozovky
VL 4 – Mosty
VL10 – Navrhovanie úprav križovatiek pre prejazd nadrozmerných vozidiel

Účinnosť od: 02.01.2018

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora